Introductie:

Naturistenvereniging de Vrije Vogels hierna te noemen de vrije Vogels is gevestigd met haar activiteiten aan het Gouwtje 9A 1679 GH in Midwoud. De Vrije Vogels hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Met dit privacy policy document geeft de Vrije Vogels duidelijkheid over de omgang met persoonsgegevens. De Vrije Vogels doet er alles aan om de privacy van de verstrekte gegevens te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens.

Om te zorgen dat de verkregen persoonsgegevens veilig worden gebruikt volgt de Vrije Vogels altijd de zelfde procedures rondom de verwerking van persoonsgegevens. Zo zijn er procedures t.b.v. het afsluiten van contracten, de back-up processen van data, het wachtwoordbeleid, het inboeken van camping gasten, het inschrijven van nieuwe leden e.d.

Deze procedures worden één keer per half jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast om zo AVG-proof te blijven. Indien nadere informatie gewenst is kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de Vrije Vogels. Naturistenvereniging de Vrije Vogels houdt zich in alle gevallen aan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming,  (de Algemene Verordening Gegevensbescherming )(EU Verordening 2016/679) (de “AVG”). Om aan de AVG-wetgeving te voldoen, zal de Vrije Vogels in iedere geval de volgende zaken regelen:

 • Beschrijven hoe de Vrije Vogels persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Tevens hoe daarbij voldaan wordt aan onze wettelijke verplichtingen jegens onze gasten en leden van de Vrije Vogels. De Vrije Vogels doet er alles aan om privacy gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • De Vrije Vogels past privacy-beleid toe op de persoonsgegevens van haar websitegebruikers, haar campinggasten, de leden en de eigen medewerkers van de Vrije Vogels, en degenen met wie de Vrije Vogels in contact komt. Ook is dit privacy-beleid van toepassing op contactgegevens van externe bedrijven waarmee zaken worden gedaan vanuit de Vrije Vogels.
 • De Vrije Vogels wijst haar klanten erop dat het mogelijk is dat dit privacy-beleid van tijd tot tijd wijzigt om zo te allen tijden aan de AVG-wet te blijven voldoen. Bezoek onze website als u op de hoogte wilt blijven van deze mogelijke veranderingen in de privacy-policy van de Vrije Vogels. De privacy policy van de Vrije Vogels is ook op vragen via het volgende e-mailadres: secretariaat@devrijevogelsnfn.nl

Zoals hierboven beschreven brengt het beleid met zich mee dat de Vrije Vogels in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en welke persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement. De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.
 • vraagt om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen als De Vrije Vogels deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

De Vrije Vogels is verantwoordelijk voor de verwerking van de verkregen persoonsgegevens. Indien betrokkenen na het doornemen van dit Privacy statement vragen hebben of er in algemene zin vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de Vrije Vogels via onderstaande contactgegevens:

Naturistenvereniging De Vrije Vogels
Gouwtje 9A
1679 GH  Midwoud
Telefoonnummer: (0229-201665)
E-mail: secretariaat@devrijevogelsnfn.nl

Waarvoor verwerkt de Vrije Vogels persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden door de Vrije Vogels verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Op order kunnen houden van de leden-administratie van de vereniging.
 • Versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen vanuit de vereniging naar de leden toe.
 • Het goed kunnen administreren van campinggast en dag bezoeker.
 • Het kunnen uitvoeren van een goede verenigings-administratie.
 • Een ledenlijst / gastenlijst kunnen maken om bij te houden wie wanneer overnacht (toeristenbelasting).
 • Een lijst kunnen maken van wie in de winter vlonders, caravan of schuurtjes laat staan.
 • Inschrijven van nieuwe leden.
 • Om bezoekers op een goede manier gebruik te laten maken van de website van de Vrije Vogels.
 • Om een goede relatie te onderhouden met onze leveranciers.
 • Om aan het einde van het seizoen een eindafrekening te kunnen opmaken voor de verbruikte elektriciteit en de toeristenbelasting.

Voor de bovenstaande doelstellingen zal de Vrije Vogels de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Geboortedatum;
 • Sekse/gender;
 • Namen en geboortedata van kinderen;
 • IP-adres via de website;
 • Bankgegevens voor de administratie;
 • Contactpersonen voor noodgevallen.
 • Hobby / werk /specialisme Verstrekking aan derden:

De gegevens die aan de Vrije Vogels beschikbaar zijn gesteld kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt de Vrije Vogels gebruik van een derde partij ten behoeve van:

 • Het verzorgen van het wifi internet en ICT omgeving;
 • Het verrichten van werkzaamheden door de beheerder (s);
 • Het kunnen inhuren van support van leveranciers voor De Vrije Vogels;
 • Gegevens te kunnen overdragen aan de NFN;

De Vrije Vogels geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee de Vrije Vogels geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal de Vrije Vogels de verkregen gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij de Vrije Vogels opvraagt. In een dergelijk geval dient de Vrije Vogels medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan de Vrije Vogels persoonsgegevens delen met derden indien de betreffende persoon de Vrije Vogels hier vooraf schriftelijk toestemming geeft. De Vrije Vogels verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerker:

Verwerkingsverantwoordelijke beslist wanneer er sprake is van een beveiligingsincident dat gemeld moet worden aan betrokkene(n) of aan de bevoegde autoriteit. Verwerker zal naar beste kunnen een logboek bijhouden van de incidenten en de maatregelen die in vervolg op dergelijke incidenten zijn genomen, waarin zij op verzoek van de opdrachtgever zo snel als mogelijk inzage zal verlenen. Als Verwerkingsverantwoordelijke besluit dat er een melding moet worden gedaan, zal Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor zorgen. Partijen kunnen hier incidenteel andere afspraken over maken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Minderjarigen:

De Vrije Vogels verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Klickgedrag en bezoekgegevens website:

Op de website van de Vrije Vogels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klickgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vanuit de Vrije Vogels hebben wij hier geen invloed op.

Facebook en Twitter (sociale media):

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.  Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen. Vanuit de Vrije Vogels hebben wij hier geen invloed op.

Nieuwsbrief vanuit de Vrije Vogels:

Wij bieden een nieuwsbrief “de vogelvlucht” waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws wat zich binnen de Vrije Vogels afspeelt. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link van het mailadres van het secretariaat@devrijevogelsnfn.nl waarmee u zich kunt afmelden voor deze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies:

De Vrije Vogels maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen onder ander ev er schillende opvaging vanp agina’s van de website gecombineerd worden en het gedrag van gebruikers geanalyseerd. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De Vrije Vogels verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de gebruikers van de Vrije Vogels vanuit haar website. De Vrije Vogels doet dit zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Denk dan aan de mogelijkheid een lijst te kunnen maken waaruit blijkt vanuit welke provincie onze bezoekers komen. Met deze informatie zou men vanuit de Vrije Vogels gerichter kunnen adverteren in de regio’s.

Op de websites https://www.devrijevogelsnfn.nl van de Vrije Vogels wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. De Vrije Vogels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Bewaartermijn:

De Vrije Vogels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Vrije Vogels zal uw persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen indien er tien jaar lang geen betekenisvol contact met de betrokken persoon is geweest. Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Beveiliging:

De Vrije Vogels heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Vrije Vogels van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • De Vrije Vogels hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op die systemen die binnen de organisatie worden gebruikt.
 • De Vrije Vogels draagt zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • De Vrije Vogels maakt back-ups van persoonsgegevens via de Cloud om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De Cloud- dienst waar de Vrije Vogels de back-ups onderbrengt voldoet aan de eisen van de Europese AVG-wet. De servers waarop de back-up staat staan in Nederland.
 • Alle ICT-apparatuur binnen de Vrije Vogels is voorzien van de laatste update van software, spam- en virusscanner.
 • De medewerkers / vrijwilligers die binnen de Vrije Vogels werken met persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze persoonsgegevens.
 • Vanuit het bestuur van de Vrije Vogels wordt er met betrokkenen één keer per half jaar geëvalueerd teneinde te beoordelen of de maatregelen nog passend zijn om AGV-proof te blijven. De volgende zaken worden dan geëvalueerd: AVG-procedures, de laatste wetgeving AVG wordt toegepast en in dit document verwerkt. Er wordt een update gegeven aan alle personen die namens de Vrije Vogels van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen.

Rechten omtrent uw persoonlijke gegevens:

 • Een van de belangrijke doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat betrokkenen verschillende rechten met betrekking tot de gegevens behouden, nadat deze gegevens aan de Vrije Vogels zijn verstrekt.
 • Betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de Vrije Vogels heeft ontvangen. Tevens kan betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de VrijeVogels of door één van de verwerkers.
 • Ook heeft de betrokkene het recht om de door betrokkene verstrekte gegevens door de Vrije Vogels te laten overdragen aan de betrokkene of in opdracht van de betrokkene direct aan een andere partij over te dragen. De Vrije Vogels zullen de betrokkene vragen om zich te legitimeren voordat er gehoor gegeven wordt aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens dan vraagt de Vrije Vogels de betrokkene hierover direct contact met de Vrije Vogels op te nemen. Zou dit tot een meningsverschil leidden dan kunt u een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klachten kunnen via de volgende url:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ gemeld worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Meldplicht datalekken:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek heeft plaats gevonden. Naturistenvereniging de Vrije Vogels zal altijd bij een groot datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal daarbij ook de betrokkenen en (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) hiervan op de hoogte stellen. De Vrije Vogels doet altijd melding van een datalek via het volgende webadres https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt De VrijeVogels Privacy Statement hier downloaden

Deze privacy statement verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23-08-2019