nfn-logo

Gedragscode bij ongewenst gedrag binnen NFN

Veiligheid voorop!
Juist binnen een omgeving waarin iedereen bloot is, willen we allemaal met respect voor elkaar zo
plezierig mogelijk ‘prettig bloot’ recreëren. Om voor iedereen een zo veilig mogelijke omgeving te
waarborgen, hanteert NFN Open en Bloot sinds 2011 het Protocol bij ongewenst gedrag binnen NFN.

Wat doe je dan?, kortweg het NFN‐Veiligheidsprotocol. Hieruit volgt een gedragscode. Door deze na te leven,
kunnen we met elkaar een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. In dit document lees je onze
gedragscode en meteen ook in het kort de belangrijkste zaken uit het protocol.

Voor alle leden en bezoekers van het NFN‐keurmerk ‘Prettig bloot’
Het NFN‐Veiligheidsprotocol is van toepassing op alle leden/bezoekers van (activiteiten van) NFN. En op de
leden/bezoekers van bij NFN aangesloten organisaties die ervoor hebben gekozen het protocol te volgen.
Deze organisaties voeren het NFN‐keurmerk ‘Prettig bloot’. Je vindt dit keurmerk op de locatie en de
website van de betreffende organisatie.

Gedragscode
Iedereen op wie het Veiligheidsprotocol van toepassing is, toont en/of stimuleert gewenst gedrag.
Iedereen onthoudt zich van en/of voorkomt ongewenst gedrag.

1. Gewenst gedrag.
Iedereen toont respect voor anderen en laat andere personen altijd in hun waarde. Niemand tast de
psychische en fysieke integriteit van anderen op enige wijze aan. Niemand mag een ander in een positie of
situatie brengen die de ander niet wil.

2. Ongewenst gedrag
Iedereen onthoudt zich van ongewenst gedrag. Dit is elke vorm van opzettelijk of onopzettelijk gedrag dat
door de persoon die het ondergaat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend wordt ervaren.
Voorbeelden zijn: systematisch pesten, treiteren, systematisch roddelen, (seksuele) intimidatie, agressie,
geweld, discriminatie. Deze opsomming is niet compleet. Ook andere vormen van ongewenst gedrag
vallen onder het protocol.

3. Wat doe je bij constatering of vermoeden van ongewenst gedrag?
Zo mogelijk spreek je de persoon in kwestie aan op zijn/haar ongewenste gedrag. Dit kan een preventieve
werking hebben en vergroot dus onze veiligheid. Je moet ook altijd waargenomen ongewenst gedrag of
een vermoeden hiervan meteen melden. Dit kan bij het bestuur of de leiding van locatie waar (het
vermoeden van) ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden. Dit kan ook bij de NFN‐Veiligheidscommissie.
Alleen dan kunnen we samen de veiligheid garanderen en herhaling voorkomen.

Veiligheidscommissie, sancties, registratie
Alle leden en ook verenigingsbesturen of directies melden ongewenst gedrag bij de NFN‐
Veiligheidscommissie (veiligheidscommissie@nfn.nl). Deze commissie bestaat uit deskundige mensen die
onafhankelijk, vertrouwelijk en volgens een vaste procedure meldingen van ongewenst gedrag
beoordelen. Overigens kunnen verenigingsbesturen dit ook doen, op voorwaarde dat zij hierin
samenwerken met de NFN‐Veiligheidscommissie.

Wanneer ongewenst gedrag is vastgesteld, legt de NFN‐Veiligheidscommissie de dader een sanctie op. Dit
in de vorm van een bindend advies aan de het bestuur of de directie waar de dader onder. Dit kan variëren
van een waarschuwing tot een beëindiging van het lidmaatschap. Van een strafbaar feit wordt aangifte
gedaan bij de politie. Bij (tijdelijke) beëindiging van een lidmaatschap plaatst NFN iemand (tijdelijk) op een
zwarte lijst (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

versie 2019

Download hieronder de documenten van de NFN

Brochure Prettig Bloot 2020.pdf downloaden
NFN Veiligheidsprotocol Vastgesteld.pdf downloaden
Gedragscode 2019.pdf downloden